Fietspad Oude Spoorbaantracé

Dit item is gearchiveerd op 03-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 21-11-2012

Het Oude spoorbaantracé is momenteel (deels) in gebruik als onverhard wandel-, mountainbike- en ruiterpad. De gemeente Valkenswaard werkt samen met de gemeente Waalre om het fietspad voor woon-werk verkeer over het Oude spoorbaantracé (inclusief een aftakking richting Dommelen) te realiseren. Het fietspad wordt een directe snelle fietsverbinding van circa vijf kilometer lengte, en verbindt Valkenswaard, Dommelen, Waalre en Aalst met Eindhoven.

Voor het aanleggen van het beoogde fietspad is een nieuw bestemmingsplan nodig. De colleges van B en W van de gemeenten Valkenswaard en Waalre hebben besloten het bestemmingsplan gezamenlijk in procedure te brengen. Het bestemmingsplan 'Fietspad Oude spoorbaantracé' (NL.IMRO.0858.BPspoorbaantrace-VO01) maakt het mogelijk om het fietspad over het Oude spoorbaantracé aan te leggen (inclusief een aftakking richting Dommelen).

Terinzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 22 november 2012 tot en met 19 december 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

Tevens liggen er exemplaren van het bestemmingsplan ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • in het dorpshuis in Borkel en Schaft aan de Dorpsstraat 55.

Aan de papieren exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Inloopinformatiebijeenkomst

Op woensdag 28 november 2012 vindt er een inloopinformatiebijeenkomst plaats voor inwoners van de gemeenten Valkenswaard en Waalre en overige geïnteresseerden. Tijdens deze inloopinformatiebijeenkomst kunt u het bestemmingsplan inzien en vragen stellen. Medewerkers van de gemeente Valkenswaard en de gemeente Waalre zijn hierbij aanwezig. Ook het SRE, de Fietsersbond, een expert op het gebied van sociale en veilige verlichting en de Bosgroep Zuid Nederland zijn deze avond vertegenwoordigd.

Datum: woensdag 28 november 2012
Tijd: tussen 18.30 en 21.00 uur
Locatie: 't Hazzo, Trolliuslaan 7 in Waalre

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (t/m 19 december 2012) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, bereikbaar via telefoonnummer 040 - 20 83 585.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040 - 20 83 585.