Exploitatieplan 'Lage Heide wonen'

Dit item is gearchiveerd op 15-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Exploitatieplan ter inzage
Publicatiedatum: 03-08-2011

(bekendmaking artikel 6.14, lid 2 Wet ruimtelijke ordening)

 

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 4 augustus 2011 gedurende zes weken het gewijzigd vastgestelde exploitatieplan 'Lage Heide wonen' ter inzage ligt.

 

De kaders voor de ontwikkeling zijn weergegeven in het tegelijkertijd ter inzage liggende gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Lage Heide wonen'. Een exploitatieplan geeft gemeenten mogelijkheden om kosten te verhalen en aanvullende eisen te stellen bij nieuwbouw.

 

Terinzagelegging
Het gewijzigd vastgestelde exploitatieplan ligt conform het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 4 augustus 2011 gedurende een periode van zes weken voor iedereen ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15 (alleen tijdens openingstijden). De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55. Ook bestaat vanaf 4 augustus 2011 de mogelijkheid het plan via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl in te zien.

 

Informatie met mondelinge toelichting op het exploitatieplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nummer 040-2083612 of 040-2083694.

 

Wijzigingen
Aan de bijlagen behorende bij het exploitatieplan is het verkeersonderzoek, ten behoeve van de toerekening van de gemeentelijke investering voor de Lage Heideweg, toegevoegd. Daarnaast is een erratum toegevoegd voor wat betreft een taxatie van de inbrengwaarde van een perceel.

 

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging, beroep instellen tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het exploitatieplan. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe in redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het exploitatieplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan gericht worden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.