EHS Oude spoorbaantracé

Dit item is gearchiveerd op 31-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 18-09-2013

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van artikel 4.6 Verordening ruimte Noord-Brabant bekend dat op 31 augustus 2013 het wijzigingsbesluit om de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te wijzigen in werking is getreden. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft hiermee met de verzoeken van de gemeente Valkenswaard en Waalre ingestemd.

Ten behoeve van de realisatie van een fietspad wordt een deel van de huidige EHS herbegrensd. Het verzoek is gedaan op basis van artikel 4.7 van de Verordening ruimte Noord-Brabant. Het verzoek maakt deel uit van het bestemmingsplan 'Oude spoorbaantracé' (NL.IMRO.0858.BPspoorbaantrace-ON01).
Het definitieve besluit (NL.IMRO.9930.wijzvr12g0866Ousp-va01) tot wijziging van de begrenzing van de EHS met bijhorende stukken liggen in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 ter informatie ter inzage. Tevens is het definitieve besluit te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl, de provinciale website http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/ en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.