Dragonder 49-I

Dit item is gearchiveerd op 14-02-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Publicatiedatum: 02-01-2013

Nummer: OV 2012.249
Datum verzending: 19-12-2012
Omschrijving: aanpassen bedrijfsruimte, Dragonder 49-I – 5555 XZ

De vergunning ligt vanaf 3 januari 2013 ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeen­tehuis aan De Hofnar 15.

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van de vergunning, kan op grond van de Alge­mene wet be­stuursrecht bezwaar indienen binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden. Het be­zwaarschrift dient te wor­den gericht aan het college van burge­meester en wethouders, postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.

Indiening van een be­zwaarschrift bete­kent niet dat de wer­king van het besluit wordt uitgesteld. Indien u een bezwaar­schrift indient, kunt u de Voorzieningenrechter van de recht­bank in 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch verzoe­ken een voorlo­pige voorziening te treffen.