Dorpsstraat 8

Dit item is gearchiveerd op 03-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bouwvergunning verleend, middels ontheffing artikel 3,6
Publicatiedatum: 22-12-2010

Nummer: BR 2010.267
Verzenddatum: 14-12-2010
Omschrijving: bouwen aardappelloods, Dorpsstraat 8

 

De vergunning ligt vanaf 23 december 2010 tijdens openstellingstijden ter inzage bij het omgevingsloket van het klantencontactcentrum in het gemeentehuis aan De Hofnar 15. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten deze tijden ingezien worden.

 

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van de vergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u de President van de rechtbank in 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.