Deelshurkse Akkers

Dit item is gearchiveerd op 19-09-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 07-08-2013

NL.IMRO.0858.BPdlshurkseakkers-VA01

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 8 augustus 2013 gedurende zes weken het op 27 juni 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Deelshurkse Akkers' (NL.IMRO.0858.BPdlshurkseakkers-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan 'Deelshurkse Akkers' omvat de omgeving aan de zuidrand van Valkenswaard. Het gebied wordt omsloten door de Luikerweg, Korenstraat, Maastrichterweg en Zuidelijke Randweg. De begrenzing is afgestemd op de bestemmingsplannen 'Hoge Akkers', 'Mozaïek', 'Centrum' en 'Buitengebied'.

Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt.

Wijzigingen

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:

 • de toelichting is aangepast aan het meest recente provinciaal en regionaal beleid;
 • in de toelichting zijn enkele (tekstuele) aanpassingen gedaan ten aanzien van de monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden;
 • in de toelichting is een omschrijving van de bestemming 'Waarde – Archeologie 2' opgenomen;
 • diverse redactionele aanpassingen in de regels;
 • in de regels is artikel 10 'Waarde – Archeologie 2' toegevoegd, conform de standaard uit het 'Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg, gemeente Valkenswaard' (SRE Milieudienst);
 • aan de regels is de bijlage 'Waarde – Archeologie' toegevoegd, in artikel 10 t/m 12 wordt hiernaar verwezen;
 • op de verbeelding is ter hoogte van het perceel op de hoek Luikerweg/ de Lentenier een bouwvlak voor wonen opgenomen, met een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 10 meter;
 • op de verbeelding is ter hoogte van het perceel Geervalk 10 het bouwvlak verbreed, waarbij een maximale goothoogte van 3 meter en een maximale bouwhoogte van 5,5 meter is opgenomen;
 • op de verbeelding is ter hoogte van het perceel Molenstraat 38 de diepte van het bouwvlak gedeeltelijk gewijzigd van 12 meter naar 15 meter;
 • op de verbeelding is in het noorden van het plangebied de bestemming 'Waarde – Archeologie 2' opgenomen;
 • op de verbeelding is ter hoogte van de percelen Molenstraat 44-46-48 de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' opgenomen;
 • op de verbeelding is ter hoogte van het perceel Maastrichterweg 66 het bouwvlak aangepast en is de goothoogte gewijzigd van 4 meter naar 6 meter.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Terinzagelegging

De digitale versie is vanaf 8 augustus 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan ligt vanaf 8 augustus 2013 ook analoog voor ieder zes weken ter inzage:

 • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
 • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
 • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 8 augustus 2013 gedurende zes weken (tot en met 18 september 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

 • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.