Damianusdreef

Dit item is gearchiveerd op 30-12-2010.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 17-11-2010

Nummer: 10uit07526
Verzenddatum: 10-11-2010
Omschrijving: aanleg telecomkabels door Volker Wessels Telecom / Infra, Damianusdreef

 

De vergunning ligt vanaf 18 november 2010 tijdens openstellingstijden ter inzage bij het omgevingsloket van het klantencontactcentrum in het gemeentehuis aan De Hofnar 15. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten deze tijden ingezien worden.

 

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van deze vergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.

 

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u de President van de rechtbank in 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.