Categorieën van gevallen (Wabo) en delegatiebesluit (Wro)

Dit item is gearchiveerd op 25-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten - divers
Publicatiedatum: 13-07-2011

Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend.

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald, dat het college van burgemeester en wethouders aan een aanvraag omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan alleen medewerking kan verlenen als de gemeenteraad een zogenaamde "verklaring van geen bedenkingen" heeft afgegeven. De gemeenteraad kan hiervan afzien door vooraf aan te geven voor welke categorieën van gevallen een verklaring van geen bedenkingen niet noodzakelijk is. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning binnen de voorwaarden van deze lijst geldt, hoeft het college van burgemeester en wethouders geen verklaring van geen bedenkingen aan te vragen bij de gemeenteraad.

 

Op 29 juni 2011 heeft de gemeenteraad besloten om onder welke voorwaarden een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, niet is vereist en derhalve in deze gevallen de beslissing aan burgemeester en wethouders te laten.

 

  1. Alle projecten waarvoor ten behoeve van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aan te wijzen als categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen tegen de verlening van omgevingsvergunning is vereist.
  2. Het college oefent de bevoegdheid genoemd bij punt 1 niet uit wanneer na een schriftelijke mededeling aan de raad, waarin kennis wordt gegeven van een voornemen tot het nemen van een besluit, binnen 2 weken ten minste 5 raadsleden of 2 partijen aangeven te willen beslissen over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen tegen de verlening van de omgevingsvergunning. In dat geval zal een voorstel worden voorgelegd in de eerst mogelijke vergadering.
  3. Voor de onder 1 genoemde categorie van gevallen de bevoegdheid om een exploitatieplan vast te stellen of juist daarvan af te zien, zoals genoemd in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bij een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a Wro, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
  4. Burgemeester en wethouders oefenen de bevoegdheid uit tot het vaststellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro bij een besluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3 van de Wabo indien op grond van het aanwijzingsbesluit sprake is van een categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad niet is vereist.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Het raadsbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden voor een ieder gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Tegen deze regeling kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het besluit is ook verkrijgbaar bij het team ROE in het gemeentehuis te Valkenswaard.