Buitengebied

Dit item is gearchiveerd op 19-09-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 07-08-2013

NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-VA01

Bekendmaking artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht.
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 8 augustus 2013 gedurende zes weken het op 27 juni 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied' (NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft als doel de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast biedt het plan ook ruimte voor ontwikkeling.

Wijzigingen

De doorgevoerde wijzigingen blijken uit het raadsbesluit en de nota van zienswijzen en ambtshalve aanvullingen welke ook ter inzage worden gelegd.

Terinzagelegging Buitengebied

De digitale versie is vanaf 8 augustus 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 8 augustus 2013 ook analoog voor eenieder zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep Buitengebied

Op grond van artikel 8.2, tweede lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 8 augustus 2013 gedurende zes weken (tot en met 20 september 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.