Buitengebied

Dit item is gearchiveerd op 12-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 30-05-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor het buitengebied van Valkenswaard. De gemeente is haar bestemmingsplannen voor het buitengebied aan het actualiseren om zo haar grondgebied te voorzien van een actuele regeling. Aanleiding tot het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen voor het buitengebied is het feit dat de huidige bestemmingsplannen al geruime tijd gelden en daardoor niet altijd voldoende actueel zijn. Meer dan voorheen dwingt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten tot het actueel houden van de bestemmingsplannen en daarbij toepassing te geven aan de nieuwe landelijke standaarden.

 

Plangebied
Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied omvat het gehele buitengebied van Valkenswaard exclusief het Eurocircuit. Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Voor het plan wordt de maximale ruimte gezocht met betrekking tot algemene regelgeving. Individuele ontwikkelingen, waarvoor een specifieke ruimtelijke afweging noodzakelijk is, worden niet in het plan meegenomen.

 

Procedure
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 31 mei 2012 gedurende vier weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • in het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55;
  • in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

De plannen zijn met ingang van 31 mei 2012 eveneens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Inloopavond woensdag 6 juni
De gemeente Valkenswaard organiseert op woensdag 6 juni een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied. De inloopavond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 te Valkenswaard. U kunt tussen 17.00 uur en 20.00 uur vrij binnenlopen voor informatie en er is gelegenheid om vragen te stellen over de plannen.

 

Inspraakreactie
Tijdens de ter inzagelegging van vier weken (tot en met 27 juni 2012) kunnen ingezetenen van de gemeente Valkenswaard en andere belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer 040-208 3661.