Brouwerijplein 87

Dit item is gearchiveerd op 13-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Revisievergunning
Publicatiedatum: 01-12-2010

Op grond van de Wet milieubeheer kunnen bedrijven in het algemeen in het belang van de bescherming van het milieu een milieuvergunning nodig hebben. De procedure voor deze vergunningverlening bestaat uit de volgende stappen:

  • de tervisielegging van de aanvraag en de ontwerpbeschikking;
  • indien er geen zienswijzen zijn ingediend tegen de ontwerpbeschikking wordt daarvan publicatie gedaan;
  • de tervisielegging van de beschikking.

 

De aanvragen inclusief de daarop betrekking hebbende ontwerpbeschikking en de beschikkingen liggen ter inzage bij het Omgevingsloket, de Hofnar 15 te Valkenswaard tijdens de openstellingstijden. Telefonisch (2083444) kan worden verzocht de stukken buiten deze tijden in te zien.

 

Zienswijzen tegen de aanvraag en de daarop betrekking hebbende ontwerpbeschikking kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Wie zienswijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Diegenen die later beroep willen instellen tegen de beschikking moeten al tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen ingediend hebben. Dit geldt niet voor hen die om gegronde redenen niet in staat waren zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.

 

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een revisievergunning te verlenen voor:

  1. het veranderen van een bierbrouwerij en voor het in werking hebben, na deze verandering, van de gehele inrichting, t.n.v. Inbev Nederland N.V., Brouwerijplein 87.

 

De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 1 december 2010 tot en met 13 januari 2011 ter inzage. Mondelinge of schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen door belanghebbenden tot en met 14 januari 2011 worden ingediend. Belanghebbenden hebben de keuze binnen de ter inzage termijn mondeling of schriftelijk zienswijzen in te dienen. De aanvrager c.q. degene tot wie het besluit is gericht wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingebrachte zienswijzen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard.

 

Bewonersavond
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend op donderdag 9 december 2010 vanaf 19.30 uur een bewonersavond te organiseren in De Dommelstroom, Bergstraat 32 te Dommelen. Deze avond is bedoeld om vanuit Inbev de plannen en vanuit de gemeente de procedure toe te lichten.