Brouwerijplein 87

Dit item is gearchiveerd op 30-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 18-05-2011

Op grond van de Wet milieubeheer kunnen bedrijven in het algemeen in het belang van de bescherming van het milieu een milieuvergunning nodig hebben. De procedure voor deze vergunningverlening bestaat uit de volgende stappen:

  • de tervisielegging van de aanvraag en de ontwerpbeschikking;
  • indien er geen zienswijzen zijn ingediend tegen de ontwerpbeschikking wordt daarvan publicatie gedaan;
  • de tervisielegging van de beschikking.

 

De aanvragen inclusief de daarop betrekking hebbende ontwerpbeschikking en de beschikkingen liggen ter inzage bij het klantcontactcentrum, de Hofnar 15 te Valkenswaard tijdens de openstellingstijden.
Telefonisch (2083444) kan worden verzocht de stukken buiten deze tijden in te zien. Een ieder die beroep wil instellen tegen de beschikking moet al tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen hebben ingediend. Dit geldt niet voor hen die om gegronde redenen niet in staat waren zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.

 

Beschikking
Burgemeester en wethouders hebben de volgende milieuvergunning verleend voor een:

  1. revisievergunning voor het veranderen en het in werking hebben van een brouwerij aan het Brouwerijplein 87, ten name van InBev Nederland NV.

 

Tot en met 30 juni 2011 staat beroep open voor:

  1. degene die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
  2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
  3. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
  4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

 

Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 

Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.