Braken-Bunders

Dit item is gearchiveerd op 18-04-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 06-03-2013

(NL.IMRO.0858.BPbrakenbunders-VA01)

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 7 maart 2013 gedurende zes weken het op 31 januari 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Braken-Bunders' (NL.IMRO.0858.BPbrakenbunders-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan 'Braken-Bunders' is gelegen ten oosten van de Europalaan en ten zuiden van de Bosstraat. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Leenderweg. Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt.

Wijzigingen

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:

 • de toelichting is aangepast aan het meest recente provinciaal en regionaal beleid;
 • in de toelichting zijn enkele tekstuele aanpassingen gedaan ten aanzien van de monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden;
 • de toelichting is aangepast naar aanleiding van het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard;
 • diverse redactionele aanpassingen in de regels;
 • in de regels is de bestemming 'Wonen' aangepast, zodat op gronden met de aanduiding 'detailhandel' ook detailhandel op de begane grond is toegestaan;
 • de regels zijn aangepast aan het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard;
 • op de verbeelding is ter hoogte van de hoek Valkenierstraat 112 met de Van Rotselaerstraat een bouwvlak voor wonen opgenomen;
 • op de verbeelding is het perceel Leenderweg 67 bestemd als 'Detailhandel';
 • op de verbeelding zijn de percelen Brakenstraat 6 t/m 8 bestemd als 'Wonen' met de aanduiding 'detailhandel';
 • op de verbeelding is voor het perceel Brakenstraat 11 een maximale bouwhoogte van 11 meter opgenomen, de diepte van het bouwvlak bedraagt 15 meter en ter hoogte van de noordelijke perceelsgrens heeft de strook met de bestemming 'Tuin' een breedte van 7 meter;
 • op de verbeelding is ter hoogte van de percelen Brakenstraat 14 en Parallelweg Noord 6 de bestemming 'Tuin' aangepast;
 • op de verbeelding is ter hoogte van het perceel Leenderweg 55 het bouwvlak verruimd;
 • op de verbeelding is de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' verwijderd van het perceel Leenderweg 71;
 • op de verbeelding is de aanduiding 'parkeerterrein' verwijderd van het perceel achter Leenderweg 77;
 • op de verbeelding is voor een aantal locaties het maximum aantal wooneenheden gewijzigd.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Terinzagelegging

De digitale versie is vanaf 7 maart 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt vanaf 7 maart 2013 ook analoog voor ieder zes weken ter inzage:

 • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
 • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
 • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 7 maart 2013 gedurende zes weken (tot en met 17 april 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

 • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.