Bosstraat 78

Dit item is gearchiveerd op 20-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 27-07-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
nummer: OV 2011.201
omschrijving: vergroten van een woonhuis, Bosstraat 78.

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met:
we zijn niet in staat binnen de termijn alle adviezen tijdig te verkrijgen voor een zorgvuldige beoordeling.

 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 september 2011.