Bestemmingsplan Zeelberg en reactieve aanwijzing Provincie Noord-Brabant

Dit item is gearchiveerd op 27-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan ter inzage
Publicatiedatum: 14-11-2012

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 15 november 2012 gedurende zes weken (tot en met 27 december 2012) het op 27 september 2012 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Zeelberg' (NL.IMRO.0858.BPzeelberg-VA01) en de reactieve aanwijzing van de provincie Noord-Brabant ter inzage liggen. 

Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen.

Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • de verbeelding wordt aangepast bij Zeelberg 37b: het perceel achter dit adres wordt gewijzigd van bestemming 'wonen' naar bestemming 'cultuur en ontspanning' met functieaanduiding 'creativiteitscentrum'.
 • de verbeelding wordt aangepast bij Zeelberg 37: het bouwblok wordt vergroot en hierdoor om de gehele hoofdbebouwing gelegd.
 • de verbeelding wordt aangepast bij de percelen tegenover Zeelberg 45 en 47: de bestemming van deze gronden wordt gewijzigd van bestemming 'tuin' naar 'agrarisch met waarden'. 
 • de verbeelding wordt aangepast om monumentale bomen op te nemen, zodat ze behouden en beschermd zijn tegen het kappen.
 • de verbeelding wordt aangepast om het attentiegebied EHS goed te begrenzen;
 • in de planregels zal het artikel 'cultuur en ontspanning' opgenomen worden met daarin de beschrijving van de functieaanduiding 'creativiteitscentrum'.
 • in de planregels worden artikelen opgenomen ter bescherming en behoud van de monumentale bomen.
 • de verbeelding wordt aangepast bij Zeelberg 72 (amendement): het bouwblok wordt vergroot en de splitsing in drie woningen wordt mogelijk gemaakt.*

Terinzagelegging

De digitale versie is vanaf 15 november 2012 te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website http://www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl/.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 15 november 2012 ook analoog voor een ieder zes weken ter inzage:

 • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
 • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard; 
 • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

Aan de papieren exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Reactieve aanwijzing

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 6 november 2012 besloten voor het bestemmingsplan 'Zeelberg' een reactieve aanwijzing te geven ten aanzien van het ingediende amendement* dat een vergroting van het bouwblok aan de Zeelberg 72 en de splitsing in drie woningen mogelijk maakt.

De reactieve aanwijzing heeft tot gevolg dat voor Zeelberg 72 de vergroting van het bouwblok aan de oostzijde en de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden 3' geen deel meer uitmaakt van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan. 

De aanwijzing is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl

Het kenmerk van de aanwijzing is NL.IMRO.9930.ra0858Zeel-va01.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf 15 november 2012 tot en met 27 december 2012 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. 

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

 • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; 
 • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen; 
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. 

Tevens kan een belanghebbende tot en met 27 december 2012 op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening rechtstreeks beroep instellen tegen de reactieve aanwijzing van 6 november 2012 van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.