Bestemmingsplan 'Waalreseweg Rede' gewijzigd vastgesteld

Dit item is gearchiveerd op 07-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 23-02-2011

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 24 februari 2011 gedurende zes weken het op 27 januari 2011 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Waalreseweg Rede' ter inzage ligt.

 

Bestemmingsplan
Het plangebied bestaat uit het voormalige NV Rede terrein aan de Waalreseweg. Het plangebied biedt ruimte aan 81 woningen (wonen), waarvan 17 grondgebonden woningen en 64 appartementen en de daarbij behorende openbare ruimte (groen en verkeer). De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  1. de toelichting aan te passen aan het recent provinciaal beleid;
  2. de naam van het bestemmingsplan, o.a. genoemd in artikel 1, te wijzigen van (voor)ontwerp naar vastgesteld bestemmingsplan;
  3. het bestemmingsplan aan te passen aan de recente wetgeving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 

Terinzagelegging
De digitale versie is vanaf 24 februari 2011 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het bestemmingsplan ligt vanaf 24 februari 2011 ook analoog voor een ieder zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

 

Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 24 februari 2011 gedurende zes weken (tot en met 6 april 2011) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

 

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

 

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.