Bestemmingsplan 'Parallelweg Oost 21-23' gewijzigd vastgesteld

Dit item is gearchiveerd op 19-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 06-04-2011

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 7 april 2011 gedurende zes weken het op 24 februari 2011 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Parallelweg Oost 21-23' ter inzage ligt.

 

Bestemmingsplan
De ontwikkeling betreft de uitbreiding van het kantoorpand aan de Parallelweg Oost 23 en het aanleggen van een parkeerterrein op het perceel daarachter met bijbehorende ontsluiting. Tevens wordt het perceel Parallelweg Oost 21 opgenomen in het nieuwe planologische kader omdat de bestemming die rust op voornoemd perceel niet meer actueel is na realisatie van de plannen.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • de toelichting is aangepast aan het recent provinciaal beleid;
  • de toelichting is aangepast ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid;
  • aan de regels zijn de begrippen ‘detailhandel’ en ‘horecabedrijf’ toegevoegd;
  • het bestemmingsplan is aangepast aan de recente wetgeving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 

Terinzagelegging
De digitale versie is vanaf 7 april 2011 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan ligt vanaf 7 april 2011 ook analoog voor een ieder zes weken ter inzage:
In de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden), bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).
Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 7 april 2011 gedurende zes weken (tot en met 18 mei 2011) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

 

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

 

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.