Bestemmingsplan "Klinkerstraat" ongewijzigd vastgesteld

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 08-12-2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat met ingang van donderdag 9 december 2010 gedurende zes weken het op 25 november 2010 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Klinkerstraat" ter inzage ligt.

 

Het plan betreft het oprichten van een winkelruimte met twee appartementen / maisonnettes en vier grondgebonden woningen.

 

Terinzagelegging
Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt, samen met het raadsbesluit, van 9 december 2010 t/m 19 januari 2011 gedurende zes weken ter inzage in de Informatiehoek in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard. De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Ook bestaat vanaf donderdag 9 december 2010 de mogelijkheid het plan via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl (NL.IMRO.0858.BPklinkerstraat-VG01) in te zien.

 

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 9 december 2010 gedurende zes weken (tot en met 19 januari 2011) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

 

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

 

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.