Bestemmingsplan 'Geenhovensedreef 20-22' gewijzigd vastgesteld

Dit item is gearchiveerd op 04-04-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 20-02-2013

(NL.IMRO.0858.BPGeenhovense20-VA01)

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 21 februari 2013 gedurende zes weken het op 20 december 2012 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Geenhovensedreef 20-22' (NL.IMRO.0858.BPGeenhovense20-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

De ontwikkeling aan de Geenhovensedreef 20-22 bestaat uit de realisatie van diverse woningen in verschillende prijsklassen ter vervanging van een deel van de momenteel aanwezige fabriekspanden. Het bestemmingsplan programma ziet er als volgt uit: acht tot elf aaneengebouwde woningen ter plaatse van het bestaande westelijke fabriekspand, elf woningen aan het park, twee woningen aan de Geenhovensedreef en vier tweekappers aan de Fazantlaan.

Wijziging

Er is een aantal wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan. Deze wijzigingen hebben globaal betrekking op:
• het verlengen van het geluidsscherm;
• het overkappen van de parkeerplaatsen;
• een geluidscherm aan de Geenhovensedreef;
• de uitvoering van een dove gevel;
• het mitigatieplan vleermuizen;
• redactionele wijzigingen.
Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Terinzagelegging

De digitale versie is vanaf 21 februari 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan ligt vanaf 21 februari 2013 ook analoog voor een ieder zes weken ter inzage:
• in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
• bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
• bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).
Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 21 februari 2013 gedurende zes weken (tot en met 3 april 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.
De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:
• degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
• iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.
Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Geenhovensedreef 20-22' is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.