Bergstraat 33

Dit item is gearchiveerd op 02-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 21-12-2011

Kennisgeving besluit tot opleggen maatwerkvoorschriften

 

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij op basis van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling maatwerkvoorschriften hebben opgelegd met betrekking tot geluid ten aanzien van een horecabedrijf aan de Bergstraat 33 te Dommelen.

 

Het besluit waarbij de maatwerkvoorschriften zijn gesteld en de op het besluit betrekking hebbende stukken liggen gedurende zes weken, vanaf datum verzenden ter inzage bij het klantencontactcentrum, de Hofnar 15 te Valkenswaard tijdens de openstellingstijden. Telefonisch (2083444) kan worden verzocht de stukken buiten deze tijden in te zien.

 

Beroep

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de opgelegde maatwerkvoorschriften kan tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken na de dag dat het besluit is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Indien u bezwaar instelt dan kan nog het besluit gewoon worden uitgevoerd. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om werking van het besluit te schorsen kunt u een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch, t.a.v. sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

 

U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Indien u een verzoek om voorlopige voorziening aanvraagt bent u griffierecht verschuldigd.