Bergbezinkbassins Dommeldal

Dit item is gearchiveerd op 03-05-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 21-03-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 22 maart 2012 gedurende zes weken, het op 1 maart 2012 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Bergbezinkbassins Dommeldal" ter inzage ligt.

 

Het plan betreft het juridisch borgen van de realisatie van een tweetal bergbezinkbassins in het Dommeldal ter hoogte van de Schrijnerwei en de Kornoeljelaan te Valkenswaard. Deze zullen worden uitgevoerd op de percelen kadastraal bekend als gemeente Valkenswaard, sectie A, nr. 2880 (ged.) en sectie G, nr. 1974 (ged.).

 

Gewijzigde vaststelling
Toelichting
In paragraaf 1.1. verduidelijking van aanleiding en doel van de maatregelen.
In paragraaf 4.2.1 nadere onderbouwing regionaal waterbergingsgebied en reserveringsgebied waterberging en compensatie.
In paragraaf 4.2.6 aanpassing laatste zin.
In paragraaf 5.1 verduidelijking en aanpassing tekst in 2e alinea en laatste alinea bladzijde 23.
In paragraaf 5.1. een passage wordt opgenomen dat de constructie van het bergbezinkbassin geen belemmering vormt voor de eventuele toekomstige aanleg van de N69.
In de plantoelichting zal de laatste stand van zaken met betrekking tot het proces omtrent de N69 worden verwoord.

 

Planregels
Toevoegen aanduiding 'attentiegebied EHS' binnen een nieuw artikel 'algemene aanduidingsregels'.
Aanpassing artikel 3.2 ten behoeve van de realisatie van de bergbezinkbassins onder bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Verbeelding
Op de verbeelding zal ter plaatse van het attentiegebied EHS de bijbehorende aanduiding worden weergegeven.

 

Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 22 maart tot en met 2 mei 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl. Tevens liggen er exemplaren van het bestemmingsplan ter inzage: in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15; in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12.

 

Aan de papieren exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 22 maart 2012 gedurende zes weken (dus tot en met 2 mei 2012) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.
De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.