Belleman

Dit item is gearchiveerd op 22-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Drank- en horecavergunning verleend
Publicatiedatum: 10-08-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij bij besluit van 28 juli 2011, verzonden 29 juli 2011, een vergunning onder voorwaarden ingevolge de Drank- en Horecawet hebben verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf aan Stichting De Belleman voor de inrichting aan het Bruninckxdal 2 in Valkenswaard.

 

De vergunning ligt ter inzage in de infohoek in de hal van het gemeentehuis aan de Hofnar 15, de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 en het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

 

Belanghebbenden kunnen hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Onder belanghebbenden worden in dit verband enkel aangemerkt: horeca-ondernemers en belangenorganisaties van horeca-ondernemers. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard.

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.