Beleidsregels kruimelgevallen

Dit item is gearchiveerd op 10-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 29-12-2010

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat bij besluit van 21 december 2010 is vastgesteld de "Beleidsregels geringe planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen)" op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze beleidsregels treden in werking op 30 december 2010.

 

In de beleidsregels is concreet gemaakt waar de grenzen liggen voor het gebruik van deze afwijkingsmogelijkheid. De uitgangspunten zijn gebaseerd op artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
De beleidsregels geven vervolgens nadere invulling op de plaatselijke regeling. De plaatselijke regeling maakt duidelijk in welke gevallen burgemeester en wethouders bereid zijn af te wijken van de bepalingen in het bestemmingsplan. Deze regeling heeft betrekking op zowel bouwen als op gebruik. Daarbij is ook de bebouwde komgrens bepaald.

 

De beleidsregels liggen met ingang van 29 december voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 en de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft aan de Dorpsstraat 55.