Beleidsplan Jeugdhulp en de verordening Jeugdhulp

Dit item is gearchiveerd op 04-09-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 23-07-2014

Vanaf 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Met deze wet krijgt de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de jeugdigen en hun ouders op het gebied van preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

De nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente zijn in de Jeugdwet als volgt vormgegeven.

 • Laagdrempelige en herkenbare toegang tot jeugdhulp.
 • Het bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulp.
 • Het waarborgen dat passende hulp tijdig wordt ingezet en dat de juiste expertise beschikbaar is.
 • Het adviseren over en bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdzorg.
 • Het adviseren van professionals die zich zorgen maken over een jeugdige.
 • De mogelijkheid van directe interventie in crisissituaties.
 • Het bij complexe hulpvragen of wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, zo snel mogelijk specialistische hulp inschakelen en een verzoek tot onderzoek overwegen bij de raad voor de kinderbescherming.
 • Een samenhangende organisatie van de toegang tot de raad voor de kinderbescherming en het gedwongen kader.
 • Het kosteloos en anoniem advies beschikbaar stellen voor jeugdigen met vragen over opgroeien en opvoeden.

De gemeente heeft beleidsvrijheid in de uitvoering van deze verantwoordelijkheden. Wel zal de gemeente in de uitvoering rekening moeten houden met een bezuiniging vanuit het Rijk. De gemeente Valkenswaard wil zich bijvoorbeeld richten op preventie, een integrale aanpak en het versterken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Hoe de gemeente deze transitie vorm geeft en welke keuzes de gemeente maakt en hoe de werkwijze is, legt de gemeente vast in een beleidsplan en een verordening.

Het beleidsplan Jeugdhulp en de verordening Jeugdhulp liggen van 24 juli tot en met 21 augustus op de volgende locaties ter inzage:

 • de Infohoek in hal gemeentehuis,
 • leeszaal van bibliotheek aan De Hofnar 12,
 • het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft en
 • ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal 2 in Dommelen.

U kunt de stukken ook terugvinden op www.valkenswaard.nl.
Iedereen kan tot en met 21 augustus schriftelijk zijn zienswijzen kenbaar maken. U kunt uw reactie sturen naar het college van burgemeester en wethouders op e-mailadres inspraakjeugd@A2samenwerking.nl.
Het beleidsplan Jeugdhulp en de verordening Jeugdhulp worden in de raadsvergadering van oktober 2014 behandeld. Heeft u inhoudelijke vragen dan kunt u deze stellen via inspraakjeugd@A2samenwerking.nl.