Beeldkwaliteitplannen Lage Heide 'wonen' en 'landgoed'

Dit item is gearchiveerd op 15-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beeldkwaliteitplan
Publicatiedatum: 03-08-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 7 juli 2011 de beeldkwaliteitplannen 'Lage Heide wonen' en 'Lage Heide landgoed' hebben vastgesteld.

 

Doel en strekking beeldkwaliteitplannen
De onderhavige beeldkwaliteitplannen dienen na vaststelling door de gemeenteraad beschouwd te worden als specifiek welstandsbeleid. Welstandsbeleid vindt zijn juridische grondslag in artikel 12a van de Woningwet. Het betreft hier dan ook de eisen, zoals deze aan de nieuwe woningen en de bijbehorende bijgebouwen en bouwwerken worden gesteld. De gemeenteraad is bevoegd om welstandsbeleid vast te stellen.

 

Daarnaast dienen de beeldkwaliteitplannen als leidraad voor de inrichting van de openbare ruimte (dus onder meer: de dimensionering van straat- en wegprofielen, groen- en watervoorzieningen, en materiaalgebruik).

 

Terinzagelegging
De vastgestelde beeldkwaliteitplannen liggen conform het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 4 augustus 2011 voor iedereen ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15 (alleen tijdens openingstijden). De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55. Ook bestaat vanaf 4 augustus 2011 de mogelijkheid de plannen via de website www.valkenswaard.nl in te zien.

 

Informatie met mondelinge toelichting op de beeldkwaliteitplannen kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nummer 040-2083612 of 040-2083694.

 

Voor de goede orde dient opgemerkt te worden dat tegen de vastgestelde beeldkwaliteitplannen geen bezwaar en beroep ingesteld kan worden.