Bodem

Maak uw keuze:
- Aankoop van een woning
- Ondergrondse olietanks
- Erfverharding
- Adviesbureaus
- Bodemkwaliteitskaart

Aankoop van een woning

U kunt op verschillende manieren in aanraking komen met het aspect bodem. Een voorbeeld: als u een bouwvergunning gaat aanvragen voor een huis, een serre of een garage, kan het zijn dat u volgens de gemeentelijke bouwverordening voorafgaand aan de bouw een bodemonderzoek moet laten uitvoeren door een gercertificeerd bodemonderzoeksbureau. Dit onderzoek geeft duidelijkheid over de kwaliteit van de bodem op de toekomstige bouwlocatie. Immers, bouwen op verontreinigde grond is volgens de bouwverordening niet toegestaan.

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor vrijstelling van de onderzoeksplicht. Hiervoor kunt u contact opnemen met het team klantcontactcentrum in het gemeentehuis, telefoon 040-2083444.

Het kan ook zijn dat u een huis of bedrijfspand wilt kopen of verkopen. Als u wilt weten hoe het staat met de bodemkwaliteit, kunt u overwegen een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Als er al een onderzoek is uitgevoerd, kunt u daarover informatie inwinnen bij het team klantcontactcentrum, telefoon 040-2083444.

Terug naar boven

Ondergrondse olietanks

Bestaande, nog in gebruik zijnde ondergrondse olietanks moeten bij de gemeente zijn gemeld en voldoen aan de voorschriften van het Besluit Algemene Regels Milieu Inrichtingen (het zogenaamde Activiteitenbesluit).

Tanks die niet meer in gebruik zijn en nog niet zijn gesaneerd, moeten door een KIWA-erkend tanksaneringsbedrijf worden verwijderd of schoongemaakt en opgevuld met een speciaal vulmiddel. Bovendien moet de bodem onder en rond de tank worden onderzocht.

Als zich op uw perceel een tank bevindt die (nog) niet aan de eisen van het Activiteitenbesluit voldoet, is het belangrijk dat u direct contact opneemt met het team klantcontactcentrum van de gemeente, telefoon 040-2083444.

Voor meer informatie over het Activiteitenbesluit kunt u kijken op www.infomil.nl.

Terug naar boven

Erfverharding

Wilt u op uw erf een erfverharding toepassen, bijvoorbeeld in de vorm van gebroken puin, zand of ander materiaal, dan gelden in principe de regels van het Besluit Bodemkwaliteit. Het Besluit Bodemkwaliteit stelt eisen aan alle steenachtige materialen die buiten worden toegepast, dus ook dakpannen en bakstenen. Heeft u vragen over een bouw- of verhardingsmateriaal dat u wilt toepassen, dan kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, toezicht en handhaving in het gemeentehuis, telefoon 040-2083444. Ook als u grond of puin wilt verwijderen en afvoeren kunt u contact opnemen met dat team.

Voor meer informatie over bodemonderzoek en bodemsanering kunt u terecht bij http://www.senternovem.nl/Bodemplus/index.asp.

Terug naar boven

Adviesbureaus

Er zijn veel milieu-adviesbureaus die een bodemonderzoek kunnen uitvoeren. Het verdient aanbeveling om bij verschillende bedrijven een offerte op te vragen, aangezien er behoorlijke prijsverschillen kunnen bestaan tussen het ene en het andere bedrijf. Bij het team klantcontactcentrum, telefoon 040-2083444, kunt u een lijst opvragen van bodemonderzoeksbureaus in de regio. Deze lijst is echter niet uitputtend.

terug naar boven

Bodemkwaliteitskaart

De nota bodembeheer 2014 is te vinden bij nota's en notities onder het kopje 'Vergunningen, toezicht en handhaving'.