Westparallel

Informatie project

Het grootste project in het Gebiedsakkoord N69 is de aanleg van een nieuwe verbindingsweg die het doorgaande verkeer om Valkenswaard en Aalst heen leidt naar een westelijke ontsluiting op de A67/A2 (N2), de Westparallel. Op dit moment wordt gewerkt om binnen het zoekgebied van de Westparallel te komen tot een voorkeurstracé. In een milieueffectrapportage (project m.e.r.) laat de provincie Noord-Brabant verschillende mogelijkheden onderzoeken. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de provincie Noord-Brabant vormt de eerste stap in de onderzoeksprocedure.

Vitaal centrum

Voor de gemeente Valkenswaard is deze verbindingsweg van groot belang. De locatie van de nieuwe weg en vooral ook de plaatsen waar andere wegen op de nieuwe verbindingsweg zullen aansluiten hebben grote gevolgen voor de verkeerscirculatie in onze gemeente. Met de nieuwe verbinding wordt het na vele jaren van discussie mogelijk het doorgaande verkeer uit het hart van Valkenswaard te weren en daarmee de vitaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden voor het centrum fors te vergroten.

Belangen Dommelen

Met de keuze voor de Westparallel komt de focus van de planvorming binnen de  gemeente Valkenswaard te liggen op Dommelen en omgeving. Door de inwoners van Dommelen wordt de Westparallel in Dommelen niet alleen gezien als een verbetering van de ontsluiting van het dorp en als een kans voor Valkenswaard als geheel, maar ook als potentiële bedreiging voor de leefomgeving in Dommelen en omgeving. Zij vrezen dat de rust aan de westzijde van Dommelen, bij het dal van de Keersop, wordt verstoord door de nieuwe weg. Ook bestaat de vrees dat in het dorp zelf, als gevolg van de Westparallel, verkeersstromen veranderen: op sommige wegen wordt het rustiger maar op andere dreigt juist een toename van het verkeer.

Het college en de raad van Valkenswaard hebben begrip voor de bezorgdheid bij een deel van de inwoners van Dommelen en dringt bij de provincie aan op het wegnemen van deze zorgen en goede communicatie met de betrokkenen. De Klankbordgroep N69 waarin omwonenden, ondernemers en belangengroeperingen vertegenwoordigd zijn is een belangrijke gesprekspartner in dit project.

Vervolgstappen

Het m.e.r.-onderzoek leidt uiteindelijk tot een voorkeurstracé. De verwachting is dat het voorkeurstracé voor de zomervakantie bekend is. Het voorkeurstracé wordt vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Met een inpassingsplan (dit is in feite een bestemmingsplan dat meerdere gemeenten bestrijkt) kan de provincie belangrijke projecten uitvoeren op het gebied van ruimtelijke ordening

Nieuwsberichten

Documentatie